Yoshitora Utagawa – “Hachimataro Yoshiie in battaglia” – ukiyo-e – 184 — Galleria Novecento
Salta il contenuto